Thursday, October 20, 2011

द्विविधा

पढाई ,
गुनाइ ,
कमाइ ,
धन ,
ज्ञान ,
ज्यान,
मन ,
नाम,
शान ,
घर ,
परिवार ,
नाता ,
रगत ,
साथीभाइ,
सम्बन्ध ,
देश ,
भाषा,
भेष ,
चलन,
शैली,
आफु ,
अरु ,
आदि-इत्यादि!

कसलाई,
कति प्राथमिकतामा
राख्ने हो ?

No comments:

Post a Comment